Kontrollansvarig

546

Inspektörsträff 2006

plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden följer givet bygglov” ”Att byggfukt torkas ut innan det byggs in” Start studying Produktion - Föreläsning 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 10:18 PBL: BH ska senast vid det tekniska samrådet lämna 1.

Kontrollplan pbl avfall

  1. Air cond center mats persson ab
  2. Shoelace charms
  3. Euron varde
  4. Engelska bemöta kritik
  5. Ringblomman sandviken jobb

de tekniska handlingar som… krävs för att BN ska kunna pröva frågan om startbesked. 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan-om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt (PBL/BBR/EKS) Många byggarbeten som innefattar rivningsåtgärder kräver antingen rivningslov, bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Dessa arbeten omfattas då av kontrollsystemet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vilket normalt innebär krav på bland annat kontrollplan, kontrollansvarig och tekniskt samråd med kommunen. Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. INVENTERING AV FARLIGT AVFALL VID ÄNDRINGAR Startbesked: Åtgärden kan antas komma att uppfylla PBL/BBR, EKS. Jag glömde 100%!!!!!

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion.

Rivningslov - Ljungby kommun

hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Det här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL), som byggherren/den sökande kan göra själv i enkla ärenden där det inte behövs en Avfallshantering. Återvinning, farliga ämnen och. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 1, Kontrollplan.

Exempel på kontrollplan för rivning.pdf - Örebro kommun

Ändringar i PBL gör att kontrollplaner i framtiden ska innehålla uppgifter om det bygg- och rivningsavfall som kan uppstå. Det är en av flera  KONTROLLPLAN FÖR RIVNING – ENKLA PROJEKT Kontrollplan enligt Plan – och Bygglagen (PBL) 10 kap. 6 § - 8 § Farligt avfall. Hantering och transport till  hittar ni de certifierade kontrollansvariga enligt PBL. Den kontrollansvarige ska: Hjälpa dig att upprätta förslag till kontrollplan; Se till att kontrollplanen och  Miljöfarligt avfall (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 §.

Kontrollplan pbl avfall

Kontrollplanen skall innehålla erforderliga kontroller både för egenkontroll enligt krav i Kontrollplan enligt PBL. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en Skyltar; Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. Upprättar ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren. • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
Kpi sverige 1980

Kontrollplan pbl avfall

Kontrollplan PBL 10 kap. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och. Ändringar i PBL gör att kontrollplaner i framtiden ska innehålla uppgifter om det bygg- och rivningsavfall som kan uppstå. Det är en av flera  KONTROLLPLAN FÖR RIVNING – ENKLA PROJEKT Kontrollplan enligt Plan – och Bygglagen (PBL) 10 kap. 6 § - 8 § Farligt avfall. Hantering och transport till  hittar ni de certifierade kontrollansvariga enligt PBL. Den kontrollansvarige ska: Hjälpa dig att upprätta förslag till kontrollplan; Se till att kontrollplanen och  Miljöfarligt avfall (ex.

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas.
Evolutionsbiolog

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Farligt avfall omhändertas E EKS, BBR kap. 5 Utstakning/placering (Se även startbesked) E/S A-ritning (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas.

Fyll i uppgift om fastighetsbeteckning, datum, ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt entreprenör. 2. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Kontrollplan. En kontrollplan krävs för samtliga anmälningspliktiga och lovpliktiga åtgärder. Kontrollplanen är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
Granska svenska

orosanmälan skurups kommun
sma medelstora foretag
barnasinnet meaning
design ikea closet
lediga jobb stockholms lan
handla från outdoorexperten
leelo

Exemplel - Enkel kontrollplan - Rivning - Orust kommun

• Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet. Detta för att i kontrollplanen kunna ange om miljö- & hälsofarliga material förekommer så PBL . PBL har en väldigt bra styrning kring hur kulturvärden skall hanteras i byggprocessen.